ga terug naar de kickbike-verhuur >>

Verhuurder
De Kapschuur, of een door hem als zodanig aangewezen persoon.
Huurder
Iedere persoon die met verhuurder een overeenkomst heeft afgesloten van welke aard dan ook.
Overeenkomst
Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen en is in beide gevallen bindend. De verhuurder is niet verplicht de overeenkomst schriftelijk te bevestigen, behalve dan wanneer de huurder expliciet hierom vraagt.

Betaling
Het volledige bedrag van de overeenkomst dient te worden voldaan bij boeking dan wel bij bevestiging van de boeking, uiterlijk op de dag van vertrek.
Borg
Bij groepen t/m 6 personen € 100,- . Bij 7 of meer personen € 250,-
De borg ontvangt u uiterlijk binnen 3 dagen na afloop, op uw rekening.
Wijzigen deelnemersaantal
Wanneer er minder kickbikes worden gehuurd dan afgesproken gelden de hieronderstaande annuleringsvoorwaarden voor het betreffende aantal.
Bij inhuur is annulering niet mogelijk na het maken van de afspraak.

Annulering
Bij annulering van de overeenkomst -om welke reden dan ook – is huurder de volgende bedragen verschuldigd aan verhuurder, terstond te voldoen:
– Bij annulering tot 14 dagen voorafgaand aan de overeenkomst: geen kosten.
– Bij annulering van 14 tot 3 dagen voorafgaand aan de overeenkomst: 50 % van het totaalbedrag.
– Bij annulering van 2 tot 0 dagen voorafgaand aan de overeenkomst of tijdens de overeenkomst: 100 % van het totaalbedrag.

Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden geannuleerd.
In bepaalde gevallen kunnen activiteiten worden verzet, waarbij overigens de verplichting tot betaling blijft bestaan, als omschreven in bovenstaande paragraaf.

Aansprakelijkheid verhuurder
De Kapschuur is in geen geval aansprakelijk voor letsel of schade opgelopen gedurende de activiteiten. Alle activiteiten zijn geheel op eigen risico.
Verplichtingen De Kapschuur
De Kapschuur is verplicht tot levering volgens de overeenkomst op afgesproken plaats, tijd en datum.
Aansprakelijkheid huurder
Ieder neemt voor eigen risico deel aan de activiteiten. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel berokkend aan deelnemers en/of hun eigendommen. Huurder is aansprakelijk voor schade aan of verlies van door hem gehuurde goederen tijdens de duur van de overeenkomst. Huurder is verplicht tot tijdige inlevering van het gehuurde.
Niet of niet tijdig inleveren van gehuurde wordt, ongeacht de oorzaak, door verhuurder in rekening gebracht -waarbij een som geldt van 150 % van de huursom- plus een vergoeding voor door verhuurder gederfde inkomsten of gemaakte kosten.

Verzekering
Huurder is gehouden zich passend te verzekeren. Huurder dient zich te realiseren dat de dekkingsvoorwaarden van een gebruikelijke WA-verzekering niet toereikend zijn bij schade aan of verlies van gehuurd materiaal (de zgn. ‘Opzicht clausule’)
Verhuurder is verzekerd uit hoofde van WA tegen schade van zaken welke in de markt gebruikelijk is, met een eigen risico van € 1000,= per geval.
Schade aan gehuurd materiaal veroorzaakt door huurder is dus altijd voor eigen risico.

Informatievoorziening
Kennelijke fouten in een van onze publicaties, programma’s, prijslijsten of overeenkomsten, zijn niet bindend voor verhuurder.
De informatie op de website kan verouderd of foutief worden weergegeven. Wij sturen daarom altijd een offerte naar onze klant voorzien van de juiste informatie. De Kapschuur kan op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele foutieve of niet bijgewerkte informatie.

Geldigheid
Bovenstaande Huur- en deelnamevoorwaarden treden in werking zodra een overeenkomst tot stand is gekomen. Huurder en verhuurder aanvaarden dan onverwijld deze voorwaarden.

Veel plezier toegewenst!

ga terug naar de kickbike-verhuur >>